Breadcrumbs

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

 • Equilibrium - Platforma za Brokersko poslovanje

  Equilibrium je sistem za praćenje brokerskog poslovanja, potpuno integrisan sa Beogradskom Berzom, Centralnim Regirstrom Hartija od Vrednosti, poslovnim bankama, Bloomberg-om itd. Kroz Equilibrium je na Berzu do sada ispostavljeno preko 5,5 miliona naloga za trgovanje, pri čemu se u našem sistemu vodi preko 2,5 miliona klijenata. Privatizacija javnih preduzeća (trgovanje besplatnim akcijama NIS-a i Aerodroma Nikola Tesla) sprovedeno je kroz naš softver.

 • xGlider

  xGlider je adapter za povezivanje bilo koje brokerske aplikacije na FixAPI intefrejs Beogradske Berze, kojim se ispostavljaju nalozi u realnom vremenu.

 • SmartTrader

  SmartTrader je aplikacija za internet trgovanje. Integrisana je sa TeleTrader WebStation radnom stanicom i omogućava direktno ispostavljanje naloga sa bilo kog mesta na svetu koje ima pristup internetu.

 • Amortizacija naknada

  Sistem za amortizaciju naknada naplaćenih u procesu odobravanja kredita. U skladu sa Međunarodnim Računovodstvenim Standardima, finansijsko sredstvo ili finansijska obaveza moraju biti prikazani po svojoj pravoj vrednosti uvećanoj za transakcione troškove koji su direktno pripisivi nabavci ili emitovanju finansijskog sredstva ili obaveze. Osim toga, krediti i obaveze se prikazuju po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne kamatne stope. Finansijske naknade za usluge treba tretirati kao korekciju efektivne kamatne stope. 

  Naš sistem predstavlja eksternu komponentu Core sistema banke koja uzima podatke o kreditima i naknadama, generiše anuitetne planove (i čuva analitiku) i kreira naloge za Glavnu Knjigu na dan dospeća anuiteta.

 • AoE
 • Trickster