Breadcrumbs

Arhitektura sistema

Gradivni blokovi sistema za Amortizaciju naknada prikazani su na slici ispod:

  • Import Manager predstavlja interfejs ka Core sistemu banke. Ovaj modul odgovoran je za validaciju podataka i provere konzistentnosti. 
  • Kernel: Centralna tačka i glavni modul sistema. Na osnovu podaka primljenih od Core sistema, ovde će se generisati anuitetni plan za svaku od naplaćenih naknada. U slučaju izmene parametara kredita, anuitetni plan će biti izmenjen u skladu sa promenama (produženje roka otplate, izmena iznosa i sl.).
  • Export Manager generiše naloge za Glavnu Knjigu na dan dospeća anuiteta. Nalozi prenosa moraju biti autorizovani od strane korisnika.
  • Korisnički interfejs je sveden na minimum s obzirom da je čitav proces vremenski zahtevan i definisan sistemskim parametrima. Akcija korisnika se očekuje samo za parametrizaciju sistema, u slučaju neke greške, kao i za autorizaciju naloga za Glavnu Knjigu.
  • Reporting je baziran na Microsoft Reporting Services i Microsoft Analysis Services platformama, pružajući fleksibilnost prilikom kreiranja izveštaja i nezavisnost od softverskih paketa, pa se izveštaji mogu dodavati nezavisno od ostatka sistema.